pan korzystający z niwelatora

Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze to zespół czynności pomiarowo- kartograficznych mających na celu zebranie niezbędnych informacji służących do przedstawienia na mapie obiektów budowlanych zrealizowanych w terenie oraz pozwalających zweryfikować zgodność przeprowadzonych prac budowlanych z założeniami zawartymi w projekcie.

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, a także urządzenia podziemne, czyli np. przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne itd., przed oddaniem do użytkowania zawsze wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Mapa z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji budowlanej jest dla inwestora niezbędnym dokumentem do zakończenia procesu budowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Dzięki sporządzonej przez geodetę dokumentacji możliwe będzie wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków – dla budynku zostanie sporządzona kartoteka budynku.

 

Kiedy wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą może przeprowadzić jedynie uprawniony geodeta. W przypadku budynku należy wykonać inwentaryzację w momencie, kiedy będzie on już ocieplony i będą wykonane wszystkie media (przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne i inne) niezbędne do jego funkcjonowania. Jeżeli mamy do czynienia z inwentaryzacją sieci uzbrojenia terenu lub innych urządzeń podziemnych, pomiaru dokonujemy przed ich zasypaniem.


mapa z inwentaryzacji budynku