szkic

Mapy z projektem podziału/inne mapy do celów prawnych

Procedurę podziału nieruchomości zatwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy do miejsca, w którym położona jest podlegająca podziałowi nieruchomość na podstawie decyzji administracyjnej. Decyzja sporządzana jest na podstawie wniosku właściciela nieruchomości. Niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału jest mapa z projektem podziału nieruchomości.

Mapę z projektem podziału nieruchomości sporządza uprawniony geodeta na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej.

Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy gmina nie prowadzi takiego planu zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Oferujemy kompleksową obsługę w procesie podziału nieruchomości:

  • przeprowadzimy analizę treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem minimalnych powierzchni nowo wydzielanych działek, minimalnych szerokości dróg dojazdowych, minimalnej szerokości frontu działki itp.,
  • sporządzimy wstępny projekt podziału nieruchomości oraz wniosek, który przedkłada się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu uzyskania opinii,
  • przeprowadzimy wszystkie czynności geodezyjne związanie z sporządzeniem mapy z projektem podziału nieruchomości, która stanowi część operatu geodezyjnego przekazywanego przez geodetę do miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
  • sporządzimy wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, który wraz z mapą z projektem podziału, protokołem przyjęcia granic nieruchomości oraz innymi dokumentami inwestor przedkłada wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, aby ten wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości.

W jakim celu tworzy się mapy do celów prawnych?

Mapy do celów prawnych sporządza się w celu przeprowadzenia postępowań prawnych, takich jak:

  • założenie księgi wieczystej,
  • zniesienie współwłasności w procedurze administracyjnej lub sądowej,
  • ustalenie służebności gruntowej,
  • dokonania podział spadku,
  • zasiedzenie nieruchomości,
  • inne czynności prawne bądź gruntowe.

mapa projektowa