mapa

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne wykonywane przez uprawnionego geodetę, niezbędne do opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu i uzyskania pozwolenia na budowę. Powinna być zatem sporządzona jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z budową – najlepiej na etapie gromadzenia wymaganej dokumentacji. Celem wykonania mapy do celów projektowych jest sprawdzenie aktualności mapy zasadniczej na obszarze projektowanego obiektu oraz w odległości minimum 30 metrów od niego.

Mapa do celów projektowych jest opracowywana w skali 1:500 lub 1:1000. 

Zgodnie z prawem budowlanym mapa do celów projektowych jest wymagana nie tylko w przypadku budowy nowego budynku, lecz także do jego rozbudowy lub remontu – zawsze kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę.

Czas potrzebny na wykonanie mapy do celów projektowych zależy od wielkości terenu i rodzaju inwestycji.

 

Jakie informacje zawiera MDCP?

Mapa do celów projektowych zawiera wszystkie informacje z zakresu mapy zasadniczej m.in.

  • granice działek ewidencyjnych,
  • budynki, budowle oraz inne elementy infrastruktury tj. ogrodzenie, drogi, palce, chodniki,
  • elementy sieci uzbrojenia terenu np. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne,
  • elementy rzeźby terenu np. punkty wysokościowe, warstwice,
  • inne obiekty topograficzne,
  • informacje pochodzące z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nieprzekraczalne linie zabudowy, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu),
  • zakres opracowania mapy, skala mapy, kierunek północy oraz legenda.

Mapa do celów projektowych może zostać uzupełniona o lokalne informacje, np. dotyczące rzeźby terenu lub uzgodnione projektowane sieci uzbrojenia terenu.


lupa z przeźroczystym szkiełkiem