niwelator na drodze

Ustalenia granic nieruchomości

Podczas procedury polegającej na ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości geodeta przeprowadza szczegółową analizę dokumentów zgromadzonych w miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, przeprowadza badanie ksiąg wieczystych w celu ustalenia granicy prawnej nieruchomości. Informacje uzyskane w drodze analizy dokumentów geodeta konfrontuje w terenie ustala położenie punktów granicznych w obecności zawiadomionych osób, których opracowywane granice dotyczą.

Ustalenie przebiegu granicy może nastąpić w oparciu o zapisy rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

  • na podstawie zgodnych wskazań podmiotów potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  • według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek,
  • na podstawie zbadania położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzenia analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów.

Ustalone granice nieruchomości geodeta oznacza na gruncie palikami lub w sposób trwały wykonując stabilizację np. betonowymi słupkami granicznymi.

Wznowienia granic nieruchomości

Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu. Do przesuwania granic może dochodzić zarówno z uwagi na nieświadome, jak i celowe działanie sąsiadów.

Głównym celem wznowienia punktów granicznych na działce jest odtworzenie przebiegu granic danej nieruchomości. Wznowienie granic wykonuje się w przypadku zniszczenia lub też uszkodzenia, a także przesunięcia znaków granicznych. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, które w przeszłości zostały ustalone według stanu prawnego nieruchomości, mogą zostać wznowione tylko przez uprawnionego geodetę. Nasza firma ma wszelkie niezbędne uprawnienia do realizowania usługi wznowienia granic.


mapa